The Mule 1
(Blackmore/Gillan/Glover/Lord/Paice)
From "Fireball", 1971
INTRO BASS
G| |
D| |
A| 12 12 11 11 10 10 9 9 7 5 |
E| 5 |

VERSE PRE-SING
G| |
D| |
A| 10 10 9 9 8 8/5 |
E| 5 |
VERSE START-SING
G| |
D| |
A| 9 9 8 8 7 7/5 |
E| 5 |

RIFF PRE-DRUMS SOLO
G| |
D| |
A| 777777777/19 19 \7777 |
E| |

RIFF POST SOLO 1
G| |
D| |
A| 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 |
E| 5 5 5 |

RIFF POST SOLO 2
G| |
D| 7 8 9 10 11 12 11 10 9 8 7 |
A|5 5 5 |
E| |

RIFF POST SOLO 1

RIFF
G| |
D| 3 |
A| 5v 3v |
E| 5 |

INTRO BASS

FINAL
G| |
D| 12 12 11 11 10 10/7/5 |
A| |
E| 5 |

   
   
  Аудио шедевры Deep Purple.
   
   
  Deep Purple, Higwaystar, Video.
   
                    
   
   
   Lirycs   Lirycs  Discographies Ian Gillan  Discographies Roger Glover  Discographies John Lord  Discographies Richard Blackmore  Discographies Ian Paice

  Deep Purple    Deep Purple Magazine Gallery. 1-5  Deep Purple Magazine Gallery. 6-9  Deep Purple Magazine Gallery. 10-12  Ian Gillan Magazine Gallery  Purple Personnel Magazine Gallery

        
 
 
Russian Unofficial Fan Site Deep Purple 2005 © 2021
 Яндекс цитирования